BIP

Rozdział V.

Postanowienia końcowe

§ 15

1. Składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych i bieżącej działalności Powiatowego Zarządu Dróg należy do Dyrektora na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd odrębną uchwałą.

2. Czynności związane ze zobowiązaniami finansowymi na rzecz Zarządu wymagają także podpisu Głównego Księgowego lub pracownika upoważnionego przez Dyrektora Zarządu.

§ 16

Pisma wychodzące z Zarządu podpisuje Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.

§ 17

Sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji powstającej w Zarządzie i do niego napływającej określa instrukcja kancelaryjna.

§ 18

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Powiatu Starachowickiego.

§ 19

Wszelkie zmiany Regulaminu Organizacyjnego wymagają akceptacji Zarządu Powiatu w Starachowicach.

Regulamin opracował:

Andrzej Klimczak – dyrektor ZDP w Starachowicach