BIP

Rozdział III.

Kierownictwo Zarządu

§ 4

1. Dyrektor kieruje pracą Zarządu oraz reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor Zarządu Dróg jest organem administracji samorządowej w sprawach dróg powiatowych określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

3. Dyrektor Zarządu nadzoruje prace Działów oraz samodzielnych stanowisk wchodzących w skład struktury organizacyjnej Zarządu.

4. Do szczegółowych obowiązków Dyrektora należą:

1) w zakresie spraw osobowych:

a) zawierania i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Zarządu,

b) wydawania świadectw pracy dla podległych pracowników,

c) ustalanie wysokości wynagrodzenia pracowników wg obowiązujących przepisów,

d) przyznawanie nagród i wyróżnień oraz udzielanie kar regulaminowych wynikających z Kodeksu pracy,

e) przyznawanie i wypłata nagród jubileuszowych,

f) udzielanie urlopów wypoczynkowych i urlopów bezpłatnych,

g) decydowania o wyjazdach służbowych pracowników Zarządy, podpisywanie delegacji oraz rozliczeń z odbytych podróży,

h) zatwierdzanie listy płac pracowników Zarządu,

i) podejmowanie decyzji o wykorzystaniu ZFŚŚ zgodnie z regulaminem;

2) w zakresie ochrony dróg:

a) wydawanie zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym dróg powiatowych,

b) wydawanie zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania ruchem drogowym i potrzebami ruchu drogowego,

c) udzielenia zgody na lokalizację , budowę lub przebudowę zjazdów przez właścicieli gruntów przyległych do pasa dróg powiatowych,

d) naliczenie i pobieranie opłat za zajmowanie pasa drogowego oraz nakładanie i pobieranie kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia lub niezgodnie z jego warunkami,

e) wydawanie opinii w sprawie wykorzystania dróg w sposób szczególny;

3) w zakresie zarządzania ruchem:

a) wprowadzanie ograniczeń ruchu na drodze lub zamknięcie drogi dla ruchu w przypadkach, gdy nie wymaga tego stan techniczny, a odbywający się ruch może wywołać zagrożenie bezpieczeństwa jego uczestników,

b) wydawanie opinii dla organu zarządzającego ruchem w sprawie zmian organizacji ruchu kołowego, pieszego, lokalizacji miejsc postojowych komunikacji zbiorowej na drogach powiatowych;

4) w zakresie wykonywania robót drogowych i mostowych:

a) zawieranie umów na roboty drogowo-mostowe wykonywane na drogach powiatowych,

b) prowadzenie nadzoru inwestorskiego poprzez wyznaczenie inspektorów nadzoru,

c) zatwierdzanie dokumentacji na roboty o charakterze konserwacyjno-naprawczym, opracowywanych przez pracowników w ramach czynności służbowych,

d) rozliczanie powierzonych przez Zarząd Powiatu środków finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) w zakresie wykonywania świadczeń na rzecz utrzymania dróg:

a) wzywanie podmiotów gospodarczych do wykonywania świadczeń na rzecz utrzymania dróg powiatowych,

b) rozliczanie wezwanych jednostek z wykonywania świadczeń;

6) w zakresie gospodarki finansowej:

a) podpisywanie czeków gotówkowych na pobór gotówki do kasy Zarządu,

b) podpisywanie przelewów na pokrycie zobowiązań Zarządu do wysokości środków planu finansowego,

c) zatwierdzanie do zapłaty dowodów księgowych dokonania operacji gospodarczej,

d) prowadzenie kontroli zarządczej w Zarządzie;

5. Dyrektora Zarządu Dróg w razie jego nieobecności zastępuje kierownik dziełu DSL, który w takim przypadku podejmuje decyzje z upoważnienia Dyrektora Zarządu.

6. W przypadku nie obsadzenia stanowiska lub nieobecności Kierownika działu DSL zasadę określoną w ust. 5 stosuje się do Głównego Księgowego.

7. Do składania w imieniu Zarządu Dróg oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób. Osobami upoważnionymi są: Dyrektor Zarządu i Główna Księgowa.