Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 0565T

Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka na długości 3367 mb została rozpoczęta w roku 2017 i jest realizowana ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”.

Przebudowa ww. drogi wykonywana jest przez firmę „BUDROMOST-STARACHOWICE” Spółka z o.o., ul. Świętego Rocha 31, 27-215 Wąchock. Odbiór pierwszego etapu prac odbył się 24 stycznia 2018 roku. W ramach tego etapu sfrezowano istniejącą nawierzchnię bitumiczną, wykonano podbudowę metodą głębokiego recyklingu na zimno z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej oraz częściowo została wykonana warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W. Ponadto została przebudowana sieć wodociągowa. W roku bieżącym oraz przyszłym planowane jest ułożenie pozostałych warstw bitumicznych, wykonanie chodnika z kostki brukowej wraz ze zjazdami do posesji, budowa zatoki autobusowej, przebudowa skrzyżowań z drogami poprzecznymi, wymiana i budowa nowych przepustów pod zjazdami, przebudowa odwodnienia. Zostanie również wykonane nowe oznakowania pionowe i poziome. Data zakończenia całej inwestycji wg umowy to 15 stycznia 2019 r.

Załączone zdjęcia:

Dodano: 2018-03-21 10:04:42