Podsumowanie 2019 roku

Rok 2019 obfitował w wiele inwestycji na drogach powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego, które w znaczącej większości realizowane były przy wsparciu ze środków zewnętrznych, natomiast w sfinansowaniu wkładu własnego pomogły gminy.

Pierwszą inwestycją zakończoną w roku 2019 była przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka od km 0+820 do km 4+187. Prace na powyższym odcinku rozpoczęły się w roku 2017 i były realizowane z pomocą środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W roku bieżącym został również przebudowany pozostały odcinek drogi powiatowej nr 0565T w miejscowości Tychów Nowy, tj. od km 0+000 do km 0+820. Inwestycja realizowana były w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. W ramach zadania rozebrano zniszczoną nawierzchnie jezdni i wykonano nową, wybudowano chodnik z kostki brukowej wraz ze zjazdami do posesji. Został również zmodernizowany system odwodnienia poprzez wymianę i budowę nowych przepustów pod zjazdami oraz koroną drogi, oczyszczenie i korektę istniejących rowów, umocnienie skarp rowów. W roku bieżącym zakończyła się także rozpoczęta w roku 2018 przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne – Gadka. Zadanie dofinansowane było z Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. W ramach tego zadania między innymi poszerzono jezdnię, wybudowano chodnik z kostki brukowej wraz ze zjazdami do posesji, wykonano zatokę autobusową i zmodernizowano system odwodnienia. Na terenie Gminy Pawłów z pomocą środków na usuwanie klęsk żywiołowych, z tzw. „powodziówek” zrealizowano 5 zadań drogowych. Odcinek drogi powiatowej nr 0629T Pawłów – Bukówka – Zapniów o długości 600 m zyskał nową nawierzchnię bitumiczną. Natomiast na pozostałych 4 drogach, tj. blisko kilometrowy odcinek na drodze powiatowej nr 0607 T Radkowice – Szerzawy, ponad 1,2 km odcinek na drodze nr 0608 T Siekierno- Radkowice – Rzepin Kolonia, ponad 1,3 km odcinek na drodze nr 0601 T Łomno – Zarzecze oraz blisko kilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 0600 T Rzepin - Rzepinek - Szerzawy - Brzezie – Łomno został przeprowadzony remont. W roku bieżącym na terenie Gminy Brody rozpoczęto remont 670 m odcinka na drodze powiatowej nr 0615 T przez wieś Adamów (zakończenie planowane na czerwiec 2020 r.). Został również rozstrzygnięty przetarg na zadanie będące kontynuacją ww. zadania. Ponadto rozstrzygnięto przetargi na przebudowę 2 odcinków drogi powiatowej nr 0613T w miejscowości Adamów. Wszystkie 4 zadania realizowane w ww. miejscowości będą dofinansowane z Fundusz Dróg Samorządowych. Ponadto przy pomocy finansowej Gminy Brody została wyremontowana ul. Zachodnia w miejscowości Lubienia. Remont ww. odcinka drogi powiatowej nr 0619 T Lubienia – Lubienia „Komorniki” został zrealizowany po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej. Łącznie wyremontowany został około 900 m odcinek ul. Zachodniej.

Załączone zdjęcia:

Dodano: 2019-12-27 09:45:48