Trwa kolejna przebudowa prowadzona w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 realizowana jest kolejna przebudowa dróg powiatowych o łącznej długości 5 km.

Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z gminami powiatu - wykonanie przebudowy ulicy Długiej, Zgodnej i Warszawki w Starachowicach - taką nazwę nosi zadanie, którego realizacja ruszyła 22 czerwca b.r. Powiat Starachowicki pod koniec września ubiegłego roku złożył projekt dotyczący tego zadania do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wskazano w nim na zły stan techniczny dróg - liczne ubytki, spękania oraz nierówności poprzeczne i podłużne, które przyczyniły się do obniżenia bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych na tych drogach. Podkreślono, że rozwiązania jakie zaplanowano wykonać w ramach przebudowy, będą miały za zadanie przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Projekt został zaopiniowany pozytywnie. Wartość przebudowy wynosi 3 517 000zł. Z budżetu państwa otrzymano dotację w kwocie 1 250 000zł. Pozostała część sumy pochodzić będzie z budżetu Powiatu Starachowickiego (łącznie to kwota ponad 2 267 000zł). W ramach przebudowy zaplanowano: wzmocnienie konstrukcji istniejącej nawierzchni, przebudowę chodników dla pieszych z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej wraz ze zjazdami do poseji, dodatkowo zostaną również wykonane nowe chodniki i zjazdy w miejscach, gdzie występuje ruch pieszy i istnieje konieczność zapewnienia bezpieczeństwa. Na odcinku leśnym ul. Warszawka zostaną wykonane pobocza utwardzone materiałem kamiennym, umocnione emulsją asfaltową i grysami, pojawi się 5 zatok autobusowych. W ramach projektu zostanie również wykonana przebudowa skrzyżowań polegająca na ich dostosowaniu do normatywnych parametrów wysokościowych i geometrycznych w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i spełnienia wymogów określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Do wprowadzonych zmian zostanie dostosowane rownież oznakowanie pionowe i poziome. Na ul. Długiej przebudowa obejmować bedzie odcinek o długości 1400 mb, na ul. Zgodnej 800 mb, a na ul. Warszawka 2760 mb. Wykonawcą zadania jest firma CEZET Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych. Planowany termin zakończenia przebudowy to koniec września b.r.

Załączone zdjęcia:

Dodano: 2011-08-19 06:55:52