Kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 15,
27-200 Starachowice
telefon 41 273 02 20
fax 41 273 02 28
e-mail: sekretariat@zdp-starachowice.pl

www.zdp-starachowice.pl

p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach
mgr inż. Jarosław Trzebiński

NUMERY TELEFONÓW

Dział/stanowiskoImię i nazwiskoNumer telefonu
p.o. Dyrektora mgr inż. Jarosław Trzebiński 41 273 02 20
Sekretariat Dyrektora Karolina Derlatka-Błąd 41 273 02 20
Przyjmowanie korespondencji skierowanej do ZDP, faksów oraz odbieranie telefonów, łączenie rozmów z pracownikami ZDP. Obsługa petentów i umawianie spotkań z Dyrektorem ZDP.
Samodzielne stanowisko ds. techniczno-drogowych Elżbieta Krzyżowska 41 273 02 25
Opiniowanie projektów umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, lokalizacji zjazdów, korzystania z przystanków autobusowych, informowanie o bieżącym stanie dróg oraz zadaniach prowadzonych przez ZDP.
Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych Elżbieta Lis 41 273 02 24
Przygotowywanie materiałów do zlecenia robót drogowo-mostowych, organizacja przetargów, konkursów ofert, negocjacji, udzielanie odpowiedzi wyjaśniających do SIWZ.
Samodzielne stanowisko ds. ochrony pasa drogowego Renata Majcher 41 273 02 23
Opiniowanie lokalizacji inwestycji w tym zjazdów do posesji, wydawanie decyzji na lokalizację urządzeń obcych w pasie drogowym, wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego.
Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych i administracji Inspektor bhp i ppoż Ireneusz Lis 41 273 02 26
Prowadzenie spraw związanych z polityką kadrową w ZDP, prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną prac, działalność w zakresie administracyjno-biurowo-materiałowej – prognozowanie zakupów i rozliczanie zużytych materiałów.
Dział Finansów
Główna Księgowa
Dorota Klepacz 41 273 02 22
Nadzór nad gospodarką finansową ZDP, prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem środków uzyskanych w ramach programów operacyjnych.
Dział Finansów
Stanowisko ds. finansów - księgowa
Małgorzata Wilczak wew. 109
tel. bezpośr. 41 273 02 29
Prowadzenie księgowości analitycznej i klasyfikacja budżetowa wydatków.
Dział DSL
Kierownik działu DSL
Jarosław Trzebiński 41 273 02 90
Bieżąca kontrola stanu dróg i urządzeń drogowych i mostowych, nadzór nad zimowym i letnim utrzymaniem dróg, nadzór nad realizacją robót zlecanych przez ZDP.
Dział DSL
Referent ds. planowania i kosztorysowania
Rafał Strzelec wew. 110
41 273 02 90
Planowanie inwestycji, przygotowywanie materiałów związanych z realizacją inwestycji, przygotowywanie zakresów i przedmiarów robót, prowadzenie ewidencji reklam w pasie drogowym.
Dział DSL
Referent ds. ewidencji dróg i mostów
Kamil Węgrzyn wew.111
41 273 02 91
Prowadzenie bieżącej ewidencji dróg i mostów w systemie elektronicznym, uaktualnianie danych, bieżące administrowanie stroną internetową ZDP, prowadzenie bieżącej kontroli stanu technicznego dróg i obiektów mostowych do aktualizacji danych ewidencyjnych.
Dział DSL
Zimowe utrzymanie dróg Dyżurny ZDP
41 273 02 27
Bieżące informowanie o stanie dróg na terenie powiatu, dysponowanie sprzętu do zimowego utrzymania dróg, przyjmowanie interwencji.
FAX 41 273 02 28

Formularz kontaktowy