Kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 15,
27-200 Starachowice
telefon 41 273 02 20
fax 41 273 02 28
e-mail: sekretariat@zdp-starachowice.pl
adres elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP: /ZarzadDrogStarachowice/SkrytkaESP
numer konta bankowego: 22 1090 2590 0000 0001 4730 9039

www.zdp-starachowice.pl

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach
Beata Stąpor

NUMERY TELEFONÓW

Dział/stanowiskoNumer telefonu
Dyrektor 41 273 02 20
Sekretariat Dyrektora 41 273 02 20
Przyjmowanie korespondencji skierowanej do ZDP, faksów oraz odbieranie telefonów, łączenie rozmów z pracownikami ZDP. Obsługa petentów i umawianie spotkań z Dyrektorem ZDP.
Samodzielne stanowisko ds. techniczno-drogowych 41 273 02 29
Opiniowanie projektów umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, lokalizacji zjazdów, korzystania z przystanków autobusowych, informowanie o bieżącym stanie dróg oraz zadaniach prowadzonych przez ZDP.
Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych 41 273 02 24
Przygotowywanie materiałów do zlecenia robót drogowo-mostowych, organizacja przetargów, konkursów ofert, negocjacji, udzielanie odpowiedzi wyjaśniających do SIWZ.
Samodzielne stanowisko ds. ochrony pasa drogowego 41 273 02 23 , 41 273 02 25
Opiniowanie lokalizacji inwestycji w tym zjazdów do posesji, wydawanie decyzji na lokalizację urządzeń obcych w pasie drogowym, wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego.
Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych i administracji Inspektor bhp i ppoż 41 273 02 26
Prowadzenie spraw związanych z polityką kadrową w ZDP, prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną prac, działalność w zakresie administracyjno-biurowo-materiałowej – prognozowanie zakupów i rozliczanie zużytych materiałów.
Dział Finansów
Główna Księgowa
41 273 02 22
Nadzór nad gospodarką finansową ZDP, prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem środków uzyskanych w ramach programów operacyjnych.
Dział Finansów
Stanowisko ds. finansów - księgowa
41 273 02 22
Prowadzenie księgowości analitycznej i klasyfikacja budżetowa wydatków.
Dział DSL
Kierownik działu DSL
41 273 02 90
Bieżąca kontrola stanu dróg i urządzeń drogowych i mostowych, nadzór nad zimowym i letnim utrzymaniem dróg, nadzór nad realizacją robót zlecanych przez ZDP.
Dział DSL
Referent ds. ewidencji dróg i mostów
41 273 02 91
Prowadzenie bieżącej ewidencji dróg i mostów w systemie elektronicznym, uaktualnianie danych, bieżące administrowanie stroną internetową ZDP, prowadzenie bieżącej kontroli stanu technicznego dróg i obiektów mostowych do aktualizacji danych ewidencyjnych.
Dział DSL
Zimowe utrzymanie dróg Dyżurny ZDP
41 273 02 27
Bieżące informowanie o stanie dróg na terenie powiatu, dysponowanie sprzętu do zimowego utrzymania dróg, przyjmowanie interwencji.
FAX 41 273 02 28

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych, 27-200 Starachowice ul. Ostrowiecka 15,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@klikom.net
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 rokut
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu