Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka zakończona

15 stycznia 2019 r. wykonawca robót, firma „BUDROMOST-STARACHOWICE”, zgłosił zakończenie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka o długości 3367 mb. Prace na powyższym odcinku rozpoczęły się w roku 2017 i były realizowane ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”

W ramach inwestycji rozebrano zniszczoną nawierzchnie jezdni i wykonano nową, wybudowano chodnik z kostki brukowej wraz ze zjazdami do posesji, wybudowano zatokę autobusową oraz perony przystankowe, przebudowano skrzyżowania z drogami poprzecznymi. Odcinek drogi o nawierzchni gruntowej łączący miejscowości Tychów Nowy i Ostrożanka zyskał nową nawierzchnię bitumiczną. Został również zmodernizowany system odwodnienia poprzez wymianę i budowę nowych przepustów pod zjazdami oraz koroną drogi, oczyszczenie i korektę istniejących rowów, umocnienie skarp rowów. W ramach zadania przebudowano także kolizyjne odcinki sieci wodociągowej. Dzięki przeprowadzonym pracom na przebudowanym odcinku drogi poprawił się komfort jazdy oraz wzrosło bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego.

Załączone zdjęcia:

Dodano: 2019-02-06 07:35:54